Rentmeesterschap

 

Taken van de rentmeester

Daar waar de syndicus de vereniging van mede-eigenaars vertegenwoordigt en belast is met het specifieke beheer van de gemeenschappelijke delen van de mede-eigendom, is de rentmeester verantwoordelijk voor het beheer en het optimaal rendement van privatieve eigendommen / kavels.

 

De rentmeester

 • wordt doorgaans aangesteld door één eigenaar
 • staat in voor het volledig privatief beheer van de hem toevertrouwde privatieve kavels
 • zal in het geval de klant eigenaar is van het volledige gebouw veelal ook zorgen voor de opvolging van de gemene gebouwdelen
 • harmoniseert de belangen van eigenaar en huurder(s)
 • zorgt voor een zo hoog mogelijk rendement van het eigendom
 • heeft als concrete taken o.a.
 • het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar en het afsluiten van de huurovereenkomsten
 • het innen van de huren en het tijdig en correct indexeren van de huurprijzen
 • het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen
 • het opvolgen van de rentabiliteit van het betrokken goed
 • het zorgdragen voor de boekhoudkundige en bancaire verrichtingen (doorstorten huren, betalen leveranciers en aannemers, ...)
 • het fungeren als aanspreekpunt / contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke problemen en zorgen ter zake
 • het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m. noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties
 • het direct laten uitvoeren van kleinere herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen
 • het onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en -beslissingen.

Het specifieke mandaat en het takenpakket op zowel administratief, financieel als technisch gebied worden in onderling overleg vastgelegd en kunnen dan ook van situatie tot situatie verschillen.