Syndicus

 

De syndicus is de persoon die door de algemene vergadering van mede-eigenaars wordt aangesteld, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van een mede-eigendom (flatgebouw, groep van gebouwen, ...).

 

Wat doet een syndicus ?

  • het technisch beheer: de syndicus staat in voor het behoud van uw gebouw. Hij adviseert over u over onderhouds- en herstellingswerken en zorgt ervoor dat deze, zo beslist door de algemene vergadering, op de meeste efficiënte wijze worden uitgevoerd. Zo nodig neemt de syndicus bewarende maatregelen door bijvoorbeeld dringende herstellingen te laten uitvoeren.
    het administratief beheer: de syndicus staat in voor de volledige administratie van de mede-eigendom. Hij roept tijdig de algemene vergadering samen, hij verstuurt een duidelijk verslag naar de mede-eigenaars, hij sluit (nadat ze goedgekeurd werden door de algemene vergadering) alle noodzakelijke contracten met leveranciers (onderhoudscontracten, etc.), en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit. Zo nodig roept hij een buitengewone algemene vergadering samen, zodat u steeds inspraak behoudt in de belangrijke beslissingen van de mede-eigendom.
  • De syndicus bewaart ook alle administratieve documenten van het gebouw, die steeds door alle mede-eigenaars kunnen ingezien worden.
  • In een nieuwbouw is het ook de syndicus die, samen met de personen aangeduid door de algemene vergadering, instaat voor de voorlopige oplevering.
  • het financieel beheer: De syndicus stelt een begroting van de kosten op, die hij voorlegt aan de algemene vergadering. Hij vraagt provisies op aan de mede-eigenaars, aan wie hij ook het detail van de uitgaven en de verdeling van de kosten onder de verschillende mede-eigenaars voorlegt. Hij staat in voor de betaling van de facturen. Kortom, hij beheert de inkomsten en de uitgaven.
    de vertegenwoordiging in rechte: Zo nodig vertegenwoordigt de syndicus de mede-eigendom in rechte; dit voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, voor eventuele rechtsvorderingen tegen de aannemer, voor vorderingen tegen derden bij beschadiging van de gemene delen.

 

Wie kan als syndicus optreden ?

Krachtens de Wet van 6 september 1993 op het statuut van de vastgoedmakelaars, is de activiteit van verkoop, verhuur en beheer van gebouwen wettelijk voorbehouden aan de erkende vastgoedmakelaars en aan diegenen tot wiens normale beroepsactiviteit deze activiteiten behoren, mits zij onderworpen zijn aan de tucht van een erkende beroepsinstantie.

Door de Raad van de Orde van de advocaten te Brugge en door de Vlaamse Orde van Advocaten werd beslist dat het syndicusmandaat tot een der normale beroepsactiviteiten van de advocaat behoort. Een advocaat kan dan ook perfect als syndicus optreden.